Media

Polisi
15/9/21
Selangor

希盟不曾批峇都急保留地作私人发展

(莎阿南16日讯)雪兰莪州政府从未批准撤销峇都急保留地的地位,以批准给私人界作为发展用途,87公顷保留地三度遭撤宪皆发生在国阵掌权期间。

据《FMT》9月10日的报道,非政府组织促请州政府停止批准峇都急保留给私人界作为发展用途。

不过,雪州大臣政治秘书祖华丽雅反驳非政府组织的说法,并解说早在国阵掌权雪州时期,已三度撤销峇都急保留地。

她说,峇都急保留地在1930年6月17日宪报共329.75公顷地段作休闲用途,随后在50年代,即1954年8月26日撤销28.719公顷保留地、1959年4月30日撤销77.475公顷保留地;以及在2008年1月3日撤销29.78公顷保留地。

“目前,峇都急保留地占地共242.326公顷。”

祖华丽雅也是武吉美拉华蒂区州议员。她昨日针对有关课题发表文告,做出回应。

她说,雪州希盟自2018年3月13日执政以来,从未批准该处地段给私人界作发展用途。

“峇都急之前所发生保留地被削减,以批给私人界都发生在国阵掌权雪州时期。”

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.