COVID-19
30/11/21
Selangor

雪州提呈23.4亿预算案 复苏疫后经济.关怀人民福祉

(莎阿南26日讯)雪兰莪州政府今日提呈总额高达23亿4300万令吉的2022年财政预算案,着重复苏后疫情时代的经济领域,以惠及人民、商界和雪州经济发展。

州政府今年拨出11亿2300万令吉(48%)作为发展开销,以有利刺激和活跃经济活动的基设发展;行政开销则占12亿2000万令吉(52%)。

雪兰莪州务大臣拿督斯里阿米鲁丁11月26日在雪州立法议会,提呈主题为“我们的雪兰莪:经得起考验,强化人民尊严”的2022年雪州财政预算案。

州政府在这份预算案下通过5大策略落实各项惠民措施和计划,分别是:

  • 策略一:推动高影响力的经济增长及提高传递效率
  • 策略二:发展爱心社会和和谐社区
  • 策略三:巩固雪州公共卫生议程
  • 策略四:打造绿色环境,拓展可持续性发展
  • 策略五:优化智能科技及数码化

阿米鲁丁说,面对眼前经济挑战,州政府仍确保财政状况处于强劲势头和弹性,以人民、商界和雪州经济发展作为主要考量。

“由于收入预算达21亿令吉,开销预算则达23亿2300万令吉,因此雪州明年的预算案财政赤字预计达2亿2271万8439令吉,相比2021年来得高。因为,我们拨出大笔发展预算以刺激新冠肺炎疫情的后时代经济,增强雪州在各方面的抗衡状态。”

他说,服务与供应占雪州开销43.51%或5亿3081万令吉,主要是因为州政府调高了新村与渔村管理委员会,以及印裔社区村长的津贴。

2022年雪州财政预算案

  • 雪州收入:20亿5000万令吉

~土地用途转换税(premium):9亿633万令吉(44.21%)

~地税:5亿4930万令吉(26.79%)

~联邦政府拨款:1亿8981万令吉(9.26%)

  • 行政开销:12亿2000万令吉

~薪酬:4亿4673万令吉

~服务与供应:5亿3081万令吉(43.51%)

*增加新村/渔村管理委员会及印裔社区村长(KKI)的津贴高达390万令吉

*回教堂委员会及工作人员津贴650万令吉

*伊斯兰初级法庭总部与9间分庭租金:1767万令吉

~资产:1179万令吉

~补助与固定费用:1亿9114万令吉

~其他开销:3953万令吉

  • 发展开销:11亿2300万令吉

~基本建设发展:3亿5178万令吉(31.33%)

~社会发展:3亿157万令吉(26.85%)

~经济发展:2亿9228万令吉(26.03%)

#selangor2022

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.